ჩხეიძე მაია

ევროპული ენებისა და ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი
პროფესორი
დოქტორი
ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ევროპული ენებისა და ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი. იგი არის სამეცნიერო პუბლიკაციებისა და სახელმძღვანელოების ავტორი. მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო, რესპუბლიკურ და ადგილობრივ  კონფერენციებსა და პროექტებში.მას აგრეთვე გავლილი აქვს ტრენინგები ისეთ თემატიკაზე, როგორიცაა: კომუნიკაციური დიდაქტიკა და ინტერკულტურული კომუნიკაციები, კვლევის მეთოდები, ტექნოლოგიების გამოყენება განათლებაში, სწავლების სტრატეგიები, ინგლისური ენა პოლიტიკაში, დიპლომატიასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში. იგი არის იუნესკოს ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLV-ის)  და საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის (MAG-ის) წევრი.

 

 

ავტორის წიგნები

 • Text File | ჩხეიძე მაია

  განკუთვნილია პროფესიულდარგობრივი ინგლისური ენის შემსწავლელი ქართველი სტუდენტებისათვის. სახელმძღვანელოში მოცემული, პროფესიულდარგობრივი ინგლისური ენის დამოუკიდებლად გამოყენების საფეხურისათვის შესაბამისი ენობრივი მასალა. სახელმძღვანელოში მოცემული დავალებათა ტიპები ორიენტირებულია ეფექტური წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების ფორმირებაზესახელმძღვანელო მოიცავს ისეთ თემებ, როგორიცაა: გლობალიზაციის არსი; სიღარიბის პრობლემა; კულტურის არსი; კონფლიქტის ტიპები; პროგრესის, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის არსი; მენეჯმენტის სტრატეგიები და მენეჯერთა ტიპები; ფინანსური მენეჯმენტის, ბუღალტერიისა და მარკეტინგის პრინციპები; ხელოვნება; საერთაშორისო ორგანიზაციები; მეცნიერება და ტექნოლოგია; თანამედროვე მსოფლიოს ჯანმრთელობის პრობლემები.

  14.90 ₾
 • Key Ideas | ჩხეიძე მაია

  განკუთვნილია პროფესიულ–დარგობრივი ინგლისური ენის შემსწავლელი სტუდენტებისათვის. სახელმძღვანელოში მოცემული პროფესიულ–დარგობრივი ინგლისური ენის კომპეტენტური გამოყენების საფეხურისათვის შესაბამისი ენობრივი მასალა და დავალებათა ტიპები ორიენტირებულია ეფექტური წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების ფორმირებაზე.

  15.00 ₾
 • Professional Communication | ჩხეიძე მაია

  განკუთვნილია პროფესიულ–დარგობრივი ინგლისური ენის შემსწავლელი სტუდენტებისათვის. სახელმძღვანელოში მოცემული პროფესიულ–დარგობრივი ინგლისური ენის კომპეტენტური გამოყენების საფეხურისათვის შესაბამისი ენობრივი მასალა და დავალებათა ტიპები ორიენტირებულია ეფექტური წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების ფორმირებაზე.

  15.00 ₾
 • New Quoteland | ჩხეიძე მაია

  განკუთვნილია ზოგადი ინგლისური ენის შემსწავლელი ქართველი სტუდენტებისათვის. სახელმძღვანელოში მოცემული, ზოგადი ინგლისური ენის ცოდნის საშუალო დონისათვის შესაბამისი ენობრივი მასალა ორიენტირებულია ეფექტური წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების ფორმირებაზე.

  15.00 ₾
 • From A to B | ჩხეიძე მაია

  განკუთვნილია პროფესიულდარგობრივი ინგლისური ენის შემსწავლელი ქართველი სტუდენტებისათვისსახელმძღვანელოში მოცემულიპროფესიულდარგობრივი ინგლისური ენის დამოუკიდებლად გამოყენების საფეხურისათვის შესაბამისი ენობრივი მასალა.

  სახელმძღვანელოში მოცემული დავალებათა ტიპები ორიენტირებულია ეფექტური წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების ფორმირებაზე.

  14.90 ₾