• ქართლის მეფე დარჩილი (ვახტანგ გორგასლის ვაჟი) და მისი ცხოვრების ამსახველი ქრონიკები | სანაძე მანანა

  წინამდებარე წიგნი განკუთვნილია, უპირველეს ყოვლისა, მეცნიერ-მკვლევრებისთვისა და საქართველოს ისტორიის პროგრამაზე მოსწავლე, მაგისტრანტი და დოქტორანტი სტუდენტებისათვის. ვფიქრობთ, ურიგო არ იქნება თუ, სპეცკურსის სახით, წიგნს გაეცნობიან III-IV კურსის ბაკალავრებიც. იმავდროულად, ავტორი იმედს იტოვებს, რომ წიგნი გასაგები და საინტერესო წასაკითხი იქნება ისტორიით დაინტერესებული ფართო საზოგადოებისთვისაც. განზრახული გვაქვს ამ სახით ანტიკური ხანისა და ადრე შუა საუკუნეების საქართველოს სხვა მეფეების ბიოგრაფიების გამოცემაც.

  14.00 ₾
 • VI ს. ისტორიული ქრონიკა „დავით და კოსტანტინეს წამებაში“ | სანაძე მანანა

  წიგნი ეძღვნება ძველი ქართული აგიოგრაფიული ძეგლის „დავით და კოსტანტინეს წამების“ (XI ს.) ტექსტში VI საუკუნის ისტორიული ქრონიკის ნაკვალევის გამოვლენას. განკუთვნილია სპეციალისტებისა და ჰუმანიტარული პრო-ფილის სტუდენტებისათვის.

  10.00 ₾
 • საქართველოს ცხოვრება | გიული ალასანია

  პირველად ქვეყნდება სეფიანთა სპარსეთში მცხოვრები მე-17 საუკუნის ქართველი მემატიანის ფარსადან გორგიჯანიძის „საქართველოს ცხოვრების“ სრული ტექსტი. გათვალისწინებულია წინამორბედების დაკვირვებები შემოთავაზებულ ტექსტზე, ახლებურად არის წარმოდგენილი საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი გვერდი.

  მთელ რიგ საკითხებთან ერთად ყურადრებას იქცევს ბაგრატ V-ის გარდაცვალების თარიღი და თამარის მამიდასთან ურთიერთობის განსხვავებულად გააზრების შესაძლებლობა.

  25.00 ₾
 • შრომების კრებული I | თამაზ ბერაძე

  თამაზ ბერაძის შრომების სრული კრებული, სამ ტომად, ეძღვნება მკვლევრის დაბადებიდან 80 წლის თავს. გამოცემის მიზანია, თამაზ ბერაძის მეცნიერული მემკვიდრეობა ხელმისაწვდომი გახდეს ისტორიკოსებისა და, ზოგადად, საქართველოს ისტორიის საკითხებით დაინტერესებული ფართო მკითხველისათვის. შრომების კრებულის I და II ტომში წარმოდგენილია სამეცნიერო პერიოდულ გამოცემებში, თუ კრებულებში გამოქვეყნებული სტატიების, კონფერენციებზე წაკითხული მოხსენებების სრული ვერსიები, თეზისები თუ მოკლე შინაარსები. ასევე საენციკლოპედიო სტატიები. კრებულის III ტომი კი ეძღვნება თამაზ ბერაძის გამოუქვეყნებელ შრომებს.

  სტატიები და კონფერენციებზე წაკითხული მოხსენებები თუ მათი თეზისები დალაგებულია ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით, ხოლო საენციკლოპედიო სტატიები ანბანური პრინციპით. განახლებულ პუბლიკაციებში, მათი გამოსაცემად მომზადებისას, ჩასწორდა მხოლოდ ბიბლიოგრაფიის დამოწმების ავტორისეული სტილი (უნივერსიტეტი იყენებს APA - სტილს) - პუბლიკაციების სქოლიოში დამოწმებული წყაროებისა და ლიტერატურის ანოტირებული ვერსიები განთავსდა საკუთრივ ტექსტში, რაც შეეხება სრულ დასახელებებს, ისინი გატანილ იქნა კრებულის ბოლოს, ბიბლიოგრაფიისათვის განკუთვნილ ნაწილში. სქოლიოში, დარჩა მხოლოდ ავტორისეული განმარტებები და მითითებები. თითოეულ ტომს დაერთო პირთა, გეოგრაფიულ და ეთნიკურ სახელთა საძიებელი.

  თამაზ ბერაძის შრომების სამტომეულის გამოცემის მომზადებაში დიდი ღვაწლი მიუძღვით საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ინიციატივით გაერთიანებულ თამაზ ბერაძის კოლეგებსა და მოწაფეებს: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორებს, პროფესორებს მანანა სანაძეს, თამარ ქორიძეს, ბეჟან ხორავას; დოქტორანტებს: ქეთევან ქიმერიძეს, მარიამ თოდუას, თამარ ლეკიაშვილს, მანანა წერეთელს, რომლებმაც შეკრიბეს მეცნიერის სხვადასხვა გამოცემებში გაფანტული, უკლებლივ ყველა, სამეცნიერო ნაშრომი, ასევე მის სიცოცხლეში გამოუქვეყნებელი შრომები და მოამზადეს გამოსაცემად.

  კრებულის I ტომში მოთავსებულია 1962-2002 წლებში თ. ბერაძის მიერ გამოქვეყნებული შრომები.

  15.90 ₾
 • თავისუფლების იდეოლოგია: ლიბერალიზმი | რევაზ თოფურია

  პოლიტიკური იდეოლოგიები საკმაოდ რთული და კომპლექსური საგანია, რომელზე მუშაობა გამოცდილ მკვლევრებსაც კი უჭირთ, მაგრამ ის ამავდროულად არის უმნიშნელოვანესი მეცნიერება, რომელთანაც ჩვენ ყოველდღიური შეხება გვაქვს. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ თავად ვცხოვრობთ პოლიტიკური იდეოლოგიების ჩარჩოებში. ნებით თუ უნებლიეთ, ყოველდღიურ ცხოვრებაში პოლიტიკურად ვაზროვნებთ და ვიყენებთ არაერთ პოლიტიკურ ტერმინსა თუ იდეას ჩვენი შეხედულებების გამოსახატად. თუმცა, მიუხედავად ამისა, ეს საგანი ბევრისთვის სრულიად უცხოა, ეს წიგნი კი, მიზნად ისახავს მკითხველისთვის ახალი ტიპის აზროვნების ჩამოყალიბებას პოლიტიკურ თუ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ვიმედოვნებ, რომ მისი წაკითხვის შემდეგ მკითხველებს განუვითარდებათ კრიტიკული აზროვნების უნარი, შეძლებენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში მიმდინარე ფაქტების ანალიზს, ექნებათ მეტი ცოდნა თავისუფლებაზე, ტოლერანტობაზე, სახელმწიფოს უფლება-მოვალეობებზე, ნათლად გაარჩევენ მემარჯვენე და მემარცხენე იდეებს. ასევე, მიიღებენ სიღრმისეულ ცოდნას კონკრეტულად ლიბერალიზმზე, როგორც თავისუფლების იდეოლოგიაზე. გაეცნობიან კლასიკურ და თანამედროვე ლიბერალიზმს, მათ მიდგომებს და შეხედულებებს მთელ რიგ საკითხებზე. მიღებული ცოდნით კი, მარტივად გამოიტანენ დასკვნას, თუ რომელი პოლიტიკური იდეოლოგია დგას უფრო ახლოს მათ მოსაზრებებთან.

  12.00 ₾
 • ეკონომიკა ერთ გაკვეთილად | ჰენრი ჰაზლიტი

  ეს წიგნი წარმოადგენს ფასდაუდებელ და ლაკონიურ შესავალს ეკონომიკის საფუძვლებში. იგი აღწერს თუ როგორ ყალიბდება ფასები თვისუფალ ეკონომიკაში, მიუხედავად ეტატიზმისა და დაგეგმარების უგუნური მცდელობებისა. ეს წიგნი ეფუძნება არგუმენტს, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკოსები და საჯარო მოხელეები არ უნდა დაკმაყოფილდნენ საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მოკლევადიანი შედეგებით. ისინი ვალდებულნი არიან, შეაფასონ გრძელვადიანი შედეგებიც, რომლებიც ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევის შედეგად წარმოიქმნება. 

  სტივ ბეიკერი

  ბრიტანელი პოლიტიკოსიპარლამენტის წევრი კონსერვატიული პარტიიდან

  12.00 ₾
 • თავად განსაჯეთ: თვითკონტროლი თუ სახელმწიფო კონტროლი? | ტომ პალმერი

  ეს არის ადამ სმითის "მორალური სენტიმენტების თეორიისტრადიციის გამგრძელებელი მნიშვნელოვანი კრებულირომელიც დეცენტრალიზებული სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის თვითკონტროლის მნიშვნელობას უსვამს ხაზსსახელმწიფო კონტროლი ვერასოდეს ჩაანაცხვლებს თვითკონტროლს თავისუფლებისა და ყველაფერ იმის განადგურების გარეშერაც ადამიანურია საზოგადოებასა და ეკონომიკაში.

  ვერონ სმითი

  ნობელის 2002 წლის პრიზის მფლობელი ეკონომიკაშიჩეპმენის უნივერსიტეტის პროფესორი ეკონომიკასა და სამართალში

  12.00 ₾
 • გზაგასაყარაზე | თემურ ალასანია

  10.00 ₾
 • ცხოვრება საქართველოჲსა (პარიზის ქრონიკა) | გიული ალასანია

  წიგნში წარმოდგენილია XVIII ს-ის ქართული ანონიმური ქრონიკის (1373-1683 წლების მოვლენებით) მეცნიერულ-კრიტიკული ტექსტი პარიზის ნაციონალური ბიბლიოთეკის ხელნაწერის საფუძველზე; გამოთქმულია ვარაუდები მისი დათარიღებისა და არქიტექტონიკის შესახებ.

  27.00 ₾