მალხაზ ბეგიაშვილი

მალხაზ ბეგიაშვილი

ავტორის წიგნები

  • შესავალი კონსტიტუციურ სამართალში, მეთოდოლოგია | მალხაზ ბეგიაშვილი

    წარმოდგენილ სახელმძღვანელოში განხილულია კონსტიტუციური სამართლის აუცილებელი ცნებები: სახელმწიფო მოწყობის ფორმები, კონსტიტუცია, სუვერენიტეტი. სტუდენტს ვთვაზობთ სხვადასხვა სავარჯიშოს, რომელიც იურიდიული თხზულების, ტექსტის კომენტირებისა და კაზუსის კარგი შესრულებისთვის აუცილებელი მეთოდოლოგიის შეძენის საშუალებას იძლევა. თითოეული შემოთავაზებული სავარჯიშო განსაზღვრული მოთხოვნების შედეგია და მისი შესრულება მოითხოვს მეთოდის ზუსტ მიყოლას. ამ მეთოდის წარმოდგენის შემდეგ, გთავაზობთ მის განხორციელებას სავარჯიშების მეშევეობით.

    10.00 ₾